Billedet på sidehoved

Eleven og skolen i centrum

Billedet på sidehoved

Sankt Nikolaj Skole

Skt. Nikolaj Skole, Kirkegade 54, 6700 Esbjerg - 75122988 - [email protected]

 

 

Værd at vide

 

Børn og trafik

Børn og trafik har det ikke altid lige godt med hinanden. Vi vil derfor bede jer forældre om at hjælpe os med, at børnene kommer trygt og sikkert frem. Overhold følgende råd:

 • Sæt farten ned ved skolen.
 • Stands ikke lige ud for skolens indgang eller på skolens/kirkens parkeringsplads, den er forbeholdt de ansatte på skolen.
 • Vis hensyn og pas på de små trafikanter.
 • Ret dig efter de færdselsmæssige forhold, der er omkring skolen – specielt fodgængerovergangen i Nørregade.
 • Hjælp skolepatruljen, de hjælper vores børn – hver dag.

Elevanskaffelser

Eleverne anskaffer selv:

 • 5. klasse: Passer, vinkelmåler, tegnetrekant.
 • 4.- 10. klasse: Medbringer egen pc, når skolearbejdet gør det nødvendigt.

Elevens pennalhus skal indeholde skriveredskaber, farver, lineal, saks og limstift.

Det er forældrenes ansvar, at de taskebøger, der udleveres til eleverne, bliver bundet ind.

Med ovennævnte i orden er eleverne godt forberedte til at løse de faglige og kreative udfordringer.

Ferieplan 2017 - 2018

Sommerferie 24. juni - 08. august 2017

Efterårsferie (uge 42) 14. oktober - 22. oktober 2017

Juleferie 21 december 2017 - 07. januar 2018

Vinterferie (uge 7) 10. februar - 18. februar 2018

Påskeferie 24. marts - 02. april 2018

St. Bededagsferie 27. april - 29. april 2018

Kr. Himmelfartsferie 09. maj - 13. maj 2018

Pinseferie 19. maj - 21. maj 2018

Sommerferie 30. juni 2018

Skoledage i alt 200

Forsikring og mødetid

Skolen har en elevulykkesforsikring, der dækker "ved ulykkestilfælde, der overgår de i skolen indmeldte elever under deres ophold i skolen samt på udflugter og rejser arrangeret af skolen under tilsyn af skolens personale." Der dækkes fra eleven kommer på skolens grund umiddelbart før undervisning, og til eleven forlader skolens grund umiddelbart efter undervisning. Elever kan derfor ikke møde på skolen før klokken 07.50, med mindre eleven er tilmeldt Nikolegen, hvor det således er registreret, at eleven er til stede på skolen.

Vi ser helst, at ældre elever fra 4. - 10. klasse møder omkring 07.50, hvor der er almindeligt tilsyn med eleverne. 

Skolen kan ikke påtage sig at yde erstatning i tilfælde af almindelige tyverier på skolen. 

Ulykkesforsikringen dækker kun i skoletiden. Erstatningssummerne ved dødsfald og invaliditet er begrænsede. Der er loft på erstatningen ved tandskade og brilleskade. Det skal derfor stærkt tilrådes, at I tegner en heltidsulykkesforsikring for jeres familie.

Forsikringen omfatter:

Død/begravelseshjælp

Invaliditetsdækning

Tandskadedækning

Brilleskadedækning

Forsikringssummer:

Dødsfaldssum 10.000 kr.

Invaliditetssum 450.000 kr.

Tandskadesum 12.000 kr.

Brilleskadesum 2.500 kr.

Invaliditetsdækningen gælder for mengrader over 5%

Når elever ødelægger værdier på skolen, er de erstatningspligtige via forældrenes ansvarsforsikring. Regningen for en skade tilsendes forældrene, som betaler direkte til udstederen.

Forsømmelser

Sygdom og fravær indberettes skriftligt til skolen via ForældreIntra. 

Anmodning om fritagelse enkelte lektioner og 1. dag sker via ForældreIntra til klasselæreren. Gælder anmodningen to eller flere dage rettes henvendelsen via ForældreIntra til viceskolelederen eller skolelederen.

Der føres elektronisk protokol i klassen fra morgenstunden, forældre modtager sms-besked ved fravær eller for sent fremmøde. 

Forældremøder

Der afholdes forældremøde i alle klasser i løbet af august og september. Her orienteres om årets arbejde og debatteres emner af interesse for klassen og forældrene.

2 gange årligt holdes skole-hjem samtaler. På de ældste klassetrin deltager også faglærerne.

Førskolen

Læs mere om førskolen i vores førskolefolder på forsiden af skolens hjemmeside.

Gudstjenester og skolemesser

Der er tradition for, at skolens elever 4 gange om året er til gudstjeneste skiftevis i Sankt Nikolaj Kirke og i Vor Frelsers Kirke. De tre af gudstjenesterne tilrettelægges af præsterne og 2. - 4. og 6. klasse i fællesskab, så eleverne er inddraget aktivt i forløbet.

Derudover holdes to gange årligt årgangsdelte gudstjenester henholdsvis i Vor Frelsers Kirke og Sankt Nikolaj Kirke.

Skolemesser for de katolske elever 1. til 6. klasse afholdes i skoletiden den sidste fredag i måneden. De øvrige elever er velkomne til at deltage i skolemesserne.

Idræt

Børnehaveklasse og 1. klasse: Idrætten foregår klassevis i vores egen gymnastiksal. Når vejret i sommertiden tillader det, foregår idrætten udendørs, i de omkringliggende områder. Det er derfor en god ide at have fodtøj med, der svarer til vejret.

2. til 9. klasse: I perioden fra august og til efterårsferien samt fra påske- til sommerferien foregår idrætten på udendørs arealer ved EGF-hallen. Pak idrætstasken så påklædningen svarer til vejret. Det er dog en god ide altid at have såvel ”sommerdress” som joggingdragt eller lignende i tasken. Husk også skiftesko og strømper!

Den resterende del af skoleåret foregår idrætten indendørs i EGF-hallen. Af hensyn til gulvene i salen og hallen må man ikke benytte sko, der ”efterlader” sorte streger.

Det er en selvfølge, at eleverne bader efter endt idrætslektion. Husk derfor altid håndklæde!

Hvis eleven skal fritages for idræt eller badning, skal der forud for idrætslektionen via forældreintra foreligge en anmodning fra hjemmet med angivelse af fritagelsens varighed og årsag. Ved fritagelse ud over 4 sammenhængende uger skal der foreligge en lægeattest, med mindre årsagen er åbenbart indlysende (fx brækket arm eller ben).

Ind- og udmeldelse

Alle kan søge om optagelse på Sankt Nikolaj Skole. Der stilles ingen særlige betingelser om tilknytning til bestemte trossamfund, men det er en forudsætning, at hjemmet er positivt indstillet over for skolens målsætning og de konsekvenser, denne har for skolens daglige liv og atmosfære.

Katolske elever har fortrinsret ved optagelse, dog ikke i Førskolen. 

Ønsker du, at dit barn skal gå på Sankt Nikolaj Skole, skal dit barn indskrives på skolens venteliste – det foregår ved at udfylde en elektronisk indmeldelsesblanket på skolens hjemmeside. Opskrivning på ventelisten er ingen garanti for, at dit barn bliver optaget på skolen. Ved optagelse betales et administrationsgebyr på 500 kr.

Det er gratis at blive opskrevet på venteliste.

Opskrivning gælder, indtil I bliver tilbudt en plads. Bliver I tilbudt en plads, men takker nej, er det ikke muligt at fortsætte på ventelisten.

Skolen oplyser ikke den eksakte ventelisteplacering, idet der er flere kriterier, der gør sig gældende for den enkelte elevs mulighed for optagelse - bl.a. søskendebørn på ventelisten og kønsfordeling i klasserne.

0. klasse

Vi har en 0. klasse med 24 elever. rimo september vil alle, der er tilbudt plads have fået besked.

Vi vil tage kontakt til jer, såfremt vi kan tilbyde jeres barn en plads. 

Til 0. klasse og 1. klasse finder indmeldelse sted efter samme retningslinjer som i det offentlige skolevæsen. 

Ved tilmelding til Førskolen betales et administrationsgebyr på 500 kr., samt forudbetalte skolepenge på 1000 kr, som fradrages i første måneds betaling for Førskolen.

Optagelse i andre klasser finder sted ved beslutning af skolelederen efter samråd med klasselæreren. Eleverne er normalt på besøg i tre dage på skolen, falder besøget tilfredsstillende ud for begge parter, starter eleven på skolen efter nærmere aftale. For nye elever i 2.- 9. klasse afholdes et evalueringsmøde senest 3 måneder efter skolestart.

Ved ansøgning om optagelse forbeholder skolen sig under alle omstændigheder ret til at kontakte den afleverende institution/skole for at indhente oplysninger. Udmeldelse sker til skolens kontor pr. dato + løbende måned.

Klassekvotienter

Elevtallet i klasserne lægges fast ud fra kriterier, som vurderes i forhold til den enkelte klasse, disse er først og fremmest klassens trivsel, faglige niveau og den sociale velfærd i klassen. Denne vurdering foretages af klassens lærere og ledelse i forening.

Almindelig praksis på skolen er, at der p.t kan optages 24 elever pr. klasse.

Klasse- og skolearrangementer

I årets løb afholdes en del fælles arrangementer og fester til glæde for både elever, forældre og ansatte. De store skolearrangementer er Luciaaften, Forårskoncert og Forårsfest.

Da arrangementerne er en del af skolens liv, er det en selvfølge, at forældrene deltager sammen med børnene.

For at sikre os, at arrangementerne ikke forfejler deres mål, lægges der vægt på, at eleverne ikke drikker øl, vin eller spiritus.

Konfirmation og firmelse

De protestantiske elever i 7. klasse tilbydes fælles konfirmationsforberedelse og konfirmation i Vor Frelsers Kirke. For konfirmanderne fra Sankt Nikolaj Skole, der skal konfirmeres i Vor Frelsers Kirke, er konfirmationsdagen 3. søndag efter påske.

Allerførst i skoleåret inviteres forældre og elever til højmesse. Efter denne er der frokost, indskrivning og information om forberedelsesforløbet. Skriftlig information udsendes og eventuelle spørgsmål kan rettes til sognepræst Trine Villumsen eller til Vor Frelsers Kirkes kontor.

De katolske elever får undervisning på 2 hold, der dækker klassetrinnene 1.- 3. og 4.- 6.

Undervisning, der fører frem til første hellige kommunion og firmelse, finder sted på sognedage, hvor også andre børn og unge fra Sankt Nikolaj menighed deltager. Eventuelle spørgsmål kan rettes til pastor Benny Blumensaat eller til Sankt Nikolaj Kirkes kontor.

Rygepolitik


Rygning er ikke tilladt på skolens område. Det fremgår af rygeloven, at for børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler,
og institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget
børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område.
E-cigaretter er også omfattet af ovenstående.
Forbuddet omfatter såvel alle indendørs lokaliteter som alle udendørs arealer – dvs. skolegårde, idrætspladser, legepladser og andre 
af institutionens udendørsarealer.
Rygeforbuddet omfatter også personer, der opholder sig på skolen og dens udendørs arealer uden for den normale åbningstid,
f .eks. til aftenmøder, arbejdslørdage, rengøringstjans, eller når skolens lokaler benyttes til andre formål. 
Rygere, der ønsker at ryge, skal således forlade matriklen.

 

Studieture og lejrskoler

Studieture og lejrskoler på Sankt Nikolaj Skole i uge 35

 • 0. klasse: 1 døgn i nærområdet.
 • 2a: 3 dage til Marbæk 
 • 5a: 3 dage til Givskud Løvepark 
 • 7a: 4 dage til Slesvig 
 • 9a: 5 døgn til udlandet
 • 10a: 7 døgn til Tyskland 
 • 10a: 7 døgn til England i marts/april.
 • 1.- 3. klassetrin: ”Få far op af stolen” fredag kl. 16 til lørdag kl. 12.

Lejrskolerne og studieturene kræver forældrebetaling. Prisniveau og eventuel opsparing til lejrskoler aftales i klasserne.

Formålet med at rejse og tage på tur kan efter klassetrin og klassens behov vægtes forskelligt, men følgende elementer indgår:

 • At eleverne får nye udfordringer og udfoldelsesmuligheder
 • At klassens sociale sammenhold styrkes
 • At eleverne lærer at tage vare på sig selv og hinanden
 • At elever og lærere oplever hinanden på andre måder end i hverdagen
 • At elevernes faglige kundskaber forbedres

Deltagelse i lejrskoler, studieture og sprogrejser er obligatorisk

Skolens krav:

 • At eleverne er forberedte på at være hjemmefra
 • At eleverne er forberedte på at overnatte uden for hjemmet
 • At eleverne ikke medbringer mobiltelefon på 0.- 5. klassetrin
 • At lærerne kun kontaktes i nødstilfælde

Lektioner

 • 08.10 - 09.40: 1.+ 2. lektion, herefter morgensang man, ons, fredag
 • 10.10 - 11.40: 3.+ 4. lektion, herefter spisepause
 • 12.15 - 13.00: 5. lektion
 • 13.10 - 13.55: 6. lektion
 • 14.05 - 14.50: 7. lektion

Mobiltelefon

Eleverne kan lytte til musik på deres mobiltelefoner i frikvartererne. Når timen starter, er det ikke tilladt at bruge telefonen. Elever må i skoletiden ikke optage lyd eller billeder med telefonen. Hvis telefonen skal bruges i timen, sker det efter lærerens anvisning.

Bliver telefonen inddraget ved misbrug, kan forældrene, når de har mulighed herfor, afhente telefonen på skolens kontor i åbningstiden.

Morgensang

Der er morgensang mandag, onsdag og fredag kl. 9.40 i Sankt Nikolaj Kirke. Som regel synges en salme, før vi beder Fadervor og en sang bagefter. Ud over morgensangen bruges samlingen også til at fejre fødselsdag og give praktiske meddelelser, ligesom der også er mulighed for, at eleverne kan præge indholdet ved at optræde med indslag af sangmæssig eller/og musiklask karakter. Eleverne kan også præge morgensangen ved at foreslå sange, salmer m.v.

Mælkeordning

Forældre kan tilmelde eleverne til en mælkeord­ning. Tilmelding og betaling sker via www.skolemaelk.dk.

Ophør af samarbejde

Ved ikke planlagt ophør af samarbejde mellem hjem og skole følger skolen som udgangspunkt Privatskoleforeningens vejledning. Denne kan findes på vedlagte link: http://www.privatskoleforening.dk/media/com_form2content/documents/c1/a1924/f2/OphoerAfSamarbejde.pdf

 

Ordensregler

 • Det er forbudt at forlade skolens område uden tilladelse. Ved pludselig opstået sygdom må eleverne først tage hjem, når forældrene er kontaktet af en lærer eller sekretæren.
 • Såfremt eleverne i 7.-10. klasse har forældrenes skriftlige samtykke, må de forlade skolen i eventuelle mellemtimer og frikvarterer. Skolen kan, med øjebliks varsel og på ubestemt tid, inddrage tilladelsen, hvis eleven misbruger den.
 • Eleverne må ikke medbringe slik.
 • Elever, der beskadiger eller ødelægger inventar, skolebøger m.v. skal straks anmelde det på kontoret og må regne med selv at skulle erstatte de ødelagte effekter.
 • Elevers medbragte mobiltelefoner skal være på lydløs i timerne, hvis ikke mobiltelefonerne inddrages i undervisningen. 
 • Cykler og knallerter skal anbringes på en af elevernes cykelparkeringspladser.
 • Al brug af og omgang med euforiserende stoffer er strengt forbudt både i og uden for skoletiden. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

Pc Emma Gad

Skolen stiller sit trådløse net til rådighed for elever, der medbringer egen pc. Skolen sørger for, at eleverne får et Uni-Login, som skal bruges til at logge på netværket. Elevens Uni-Login er strengt personligt og må ikke videregives til andre.

Hvis skolens net bruges til at downloade ulovlige filer, kan skolen fratage misbrugeren retten til at bruge skolens netværk. Retten til at bruge netværket kan endvidere inddrages, hvis man ikke efter skolens vurdering udviser acceptabel adfærd på nettet.

Hacking er strengt forbudt. Overtrædelse af dette forbud vil medføre bortvisning fra skolen.

Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager (udtalelser, kopiering m.m.). Skolen er på ingen måde ansvarlig for sådanne handlinger.

Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af computere og nettet, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk.

Vis respekt og hensyn overfor både mediet og de andre brugere.

Skolepenge m.v. fra august 2017.

Alle beløb er per måned i 12 måneder. Der betales således også for juli måned i det år, man forlader skolen.

Førskolen: 1820 kr. april, maj og juni

Skolepengesatser:

0.- 3. klasse: 1.132 kr. per måned.

4.- 6. klasse: 1.234 kr. per måned.

7.- 9. klasse: 1.377 kr. per måned.

10. klasse: 1.765 kr. per måned.

For 1. og 2. søskendebarn betales fuld pris. 3. og efterfølgende børn er gratis, så længe de er elever poå skolen.

Niko▪Legen, skolens SFO august 2017:

Alle beløb er per måned i 11 måneder. Beløbene dækker skoledage og feriefridage.

Morgenmodul kl. 6.30 til 8.00: 434 kr.

Eftermiddagsmodul kl. 13.00 til 16.30 (fredage dog kl. 16): 959 kr.

Morgen og eftermiddag samlet: 1117 kr.

Et barn tilmeldt sidstnævnte modul giver 50 % rabat på efterfølgende søskendebørn på modulpriserne.

Timemodul maksimalt 10 timer pr måned, pris 434 kr. Tilmelding til dette modul sker i Nikolegen, girokort tilmeldes BetalingsService.

Opsigelsesvarsel på alle ordninger er dato + løbende måned.

Man kan, uden ekstra betaling, i ferier benytte det modul, man er tilmeldt i forvejen. Husk tilmelding til disse dage stadig er nødvendigt.

Der sendes sidst i juni FI-kort for månederne august og september til de forældre, der ikke er tilmeldt BetalingsService. FI kort skal tilmeldes betalingsservice.

Ret henvendelse i banken og medbring FI-kortet, der indeholder alle nødvendige oplysninger eller tilmeld via netbank.

Skolepsykolog

Mathilde Kristoffersen

[email protected]

tlf. 27241255

Sundhedsplejens tilbud på Skt. Nikolaj Skole.

 

Den kommunale sundhedstjeneste skal i henhold til sundhedsloven tilbyde ydelser af såvel sundhedsfremmende som forebyggende karakter til alle skolebørn. Ydelserne kan være af både generel og individuel karakter. Derfor bliver børn og unge –individuelt og i gruppesammenhæng i løbet af skoletiden tilbudt kontakt til sundhedsplejersken. Dette er et tilbud, altså ikke obligatorisk.

 

De enkelte klasser bliver tilbudt følgende:

0-klasse: Indskolingsundersøgelse – individuel samtale med forældre, måling af højde, vægt, syn og hørelse.

1. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen (eks. undervisning i god håndhygiejne), samt højde- og vægt-måling. Ved behov opfølgning af undersøgelser (synsprøve og/eller høreprøve) fra 0.klasse.

2.klasse: individuel samtale eller i grupper efter aftale med klasselærer.

4. klasse: Individuel samtale – eller gruppe/klasseundervisning efter aftale med klasselærer. Tilbud om højde- og vægt-måling.

5. klasse: Pubertetsundervisning (i grupper).

6. klasse: individuel samtale med synsprøve – tilbud om højde og vægtmåling

8. klasse: Udskolingsundersøgelse – individuel samtale, måling af højde, vægt samt høreprøve. Synsprøve og farvesynstest laves efter behov.

9. klasse: Individuel samtale eller i grupper efter aftale med klasselærer.

 

Der forbeholdes ret til ændringer.

 

Skulle der være børn med særlige behov, kan både lærere og forældre henvende sig til os.

Alle er selvfølgelig velkomne til at henvende sig efter behov i løbet af skoleåret.

 

Træffetider: Jeg er på skolen om torsdagen fra kl. 08.30- 12.00

Jeg ser frem til et godt samarbejde.

 

Venlig hilsen

Hanne Thimsen

Sundhedsplejerske

SMS på 29337111

mail:[email protected]

Tale -/hørelærer

Anne Mette Svendsen er tilknyttet skolen som tale -/hørelærer. Kan kontaktes på mobil 20 360561 mail: annsv@esbjergkommune.dk

Tiende klasse

10. klasse på Sankt Nikolaj Skole er en boglig 10. klasse, elever, der ansøger 10. klasse,

skal have gennemført afgangsprøverne for 9. klasse.

Ved tilmelding til skolens 10. klasse betales et administrationsgebyr på 500 kr. og forudbetalt skolepenge

på 1000. kr.senest den 1. april. 

Beløbet dækker udgifter til diverse bookinger, som foretages allerede i foråret

i forbindelse med 10. klasses første sprogskole i Tyskland eller England. Ved framelding til 10. klasse refunderes beløbet ikke. 

Tilsyn

Skolens certificerede tisylnsførende er Linda Jensen, 

Linda Jensen**
[email protected]
 

 

** Den tilsynsførende er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler, der har dansk, og/eller engelsk som undervisningssprog.

Ungdommens Uddannelsesvejledning 

Ansvaret for vejledningen af ikke uddannelsesparate elever varetages af UU-vejleder Birthe Kjems. UU-vejlederen står endvidere for introduktionskurser, brobygning, praktik, vejledningssamtaler og uddannelsesplaner i 8. - 10. klasse, samt hjælp til tilmelding til diverse ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse.

Desuden er vejlederen skolens lærere behjælpelig i forhold til den obligatoriske undervisning i Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsundervisning.

Birthe Kjems kan træffes på vejlederkontoret i løbet af ugen, og på telefon 23804429 vedrørende spørgsmål om uddannelse og erhverv.

Der er yderligere oplysninger om vejledning på www.uus.dk

Birthe Kjems, UU-vejleder, Sankt Nikolaj Skole, Mobil: 23804429, mail [email protected]

Vikarer

Skolen tilstræber, at eleverne ikke får fri fra planlagt undervisning. Det kan dog forekomme, specielt på 6.-10. klassetrin, hvis det skønnes, at der i forbindelse med en lærers kortere fravær ikke er mulighed for at udnytte lektionerne på en optimal måde.